‫‪ ‬کاری‪ ‬که‪ ‬ما‪ ‬انجام‪ ‬ميدهيم‬

‫​هدف‪ ‬اصلی‪ "Refugee Law Clinic" ‬مشاوره‪ ‬حقوقی‪ ‬برای‪ ‬پناهندگان‪ ‬است‪ ‬و‪ ‬کلا‪ ‬کمک‪ ‬کردن‪ ‬در‪ ‬سوالهای‪ ‬حقوقی‪ ‬مثلا‪ ‬برای‪ ‬کارهای‪ ‬اداری‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬مشاوره‪ ‬از‪ ۹.۳.۲۰۱۶  ‬شروع‪ ‬شده‪ .‬هر‪ ‬چهارشنبه‪ ‬در‪ ‬اين‪ ‬ساعتها‪ ‬برگزار‪ ‬ميشود‪:‬‬
‫‪۱۰­-۱۲ ‬‬
‫‪۱۸-­۲۰ ‬‬

 

‫ما‪ ‬در‪ ‬همچين‪ ‬کارهايی‪ ‬کمک‪ ‬می‪ ‬کنيم‪:‬‬:

  • ‫کارهای‪ ‬پناهندگی‪) ‬مثلا‪ ‬برای‪ ‬اينترويو)‬
  • ‫درخواست‪ ‬ملّيت‪ ‬‬
  • ‫درخواست‪ ‬اقامت‪ ‬‬
  • ‫در‪ ‬سوالهای‪ ‬کاری‪ ‬‬
  • ‫در‪ ‬سوالهای‪ ‬اجتماعی‬
  • ‫همراهی‪ ‬به‪ ‬اداره‪ ‬ها‬