مشاوره حقوقی

بخشی از فعالیت های ما را عرضه مشاورت رایگان حقوقی برای افراد نیازمند کمک میسازد. وظیفه ما در این قسمت مشاوه حقوقی غیر رسمی در پیوند به حقوق پناهندگی و قانون مهاجرت و به همین شکل قوانین اجتماعی و قانون کار می باشد ولی تا انجا که مربوط به قانون پناهندگی و مهاجرت شود

برای افراد نیازمند کمک امکان مراقبت طویل المدت و نزدیک  وجود دارد. درینصورت مشاور ما وکالت شما را در تمام مدت مراحل اداری به عهده میگیرد. ولی لازم به ذکر است که کلینک حقوقی-مهاجرتی گوتینگن  (Refugee Law Clinic Göttingen e.v)  بدیل برای فعالیت های وکالتی رسمی نیست. حتی المقدور کوشش ما بر اینست که برای آنعده از افراد کمک جوینده که مصارف مشورت های حقوقی را پرداخت نمیتوانند، دسترسی به مشاورت های حقوقی مجانی را فراهم بسازیم تا هر دو افراد کمک جوینده و مراجع دولتی ذیدخل از امکانات برابر برخودار باشند

چطور؟  در جریان ساعات کاری ما، مشاورت مجانی حقوقی برای افراد نیازمند کمک عرضه میداریم. وظیفه ما در این قسمت مشاوه حقوقی غیر رسمی در پیوند به حقوق پناهندگی و قانون مهاجرت و به همین شکل قوانین اجتماعی و قانون کار می باشد ولی تا انجا که مربوط به قانون پناهندگی و مهاجرت شود. بدین منظور بدون قرار ملاقات از قبل تعین شده یا ثبت نام، مستقیماً در جریان ساعات کاری ما به ما مراجع کنید

چی؟ از همه اولتر کمک های ما شامل اطلاع دهی راجع به جریان پروسه پناهندگی، آمادگی های مصاحبه، پیوند خانواده، دورنما یا امکان دریافتن اقامت، دیپورتی یا اخراج، پروسه دبلین، قبول تابعیت، معلومات راجع به اقامه دعوا، سوالات راجع به حقوق اجتماعی (AsylbLG, SGB II, SGB XII)  و سولات راجع به حقوق کار میشود

لطفاً توجه داشته باشید که مشاورت از طریق تیلفون، ایمیل یا فیسبوک امکان پذیر نیست. بدین ملحوظ لطفاً در جریان ساعات کاری ما شخصاً به ما مراجع نمایید

چی وقت؟ در حال حاضر ما در دو محل مختلف مصروف فعالیت میباشیم و ساعات مشاوره داریم.

محل مشاوره دهی ما در خود شهر گوتینگن

Allg. Studierendenausschuss (AStA) der
Georg-August-Universität Göttingen
Goßlerstraße 16a
37073 Göttingen

چهار شنبه ها – ساعت ده تا دوازده قبل ازظهر و ساعت شش تا هشت بعد از ظهر

محل مشاوره دهی ما در مربوطات شهر گوتینگن

Welfenstraße 5
34346 Hann. Münden

سه شنبه سوم درهر ماه – ساعت شش تا هشت بعد از ظهر